Make it

Jigsaw Innovation Co., Ltd.

ABOUT

จัดตั้งขึ้นบนพื้นฐานความเชื่อเดียวกันของกลุ่มคนที่เชื่อว่า “ในเมื่อเทคโนโลยีพามนุษย์โลกไปถึงดวงจันทร์ได้ นวัตกรรมก็ย่อมสามารถถอดรหัสความฝัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน” บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด จึงได้ก่อตัวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกันคือการ ศึกษา ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ได้จริง

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

SOFTWARE

ประกอบกิจการ ออกแบบ พัฒนา หรือจัดหา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจหรือธุรกิจ ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

HARDWARE

ประกอบกิจการค้า จำหน่าย หรือให้บริการ ระบบงานผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

GRAPHIC

พัฒนาจัดสรรที่ดิน หมู่บ้าน คอนโด

ธุรกิจอื่น ๆ

OTHER

ศึกษา วิจัย และพัฒนา นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี เพื่อยกระดับกระบวนการบริหารงานบริษัท ผลิตภัณฑ์ และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ของกลุ่มเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต

TEAM

Event

นวัตกรรม การต่อยอด เอาสิ่งประดิษฐ์ (ที่มีอยู่แล้ว) มาต่อยอดให้เกิดคุณค่า เกิดประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น หลอดไฟหรี่ หลอดไฟที่สามารถเปิด-ปิด ผ่านบลูทูช

OUR CLIENT

Jigsaw Innovation Co., Ltd.

บริษัท จิ๊กซอว์ อินโนเวชั่น จำกัด
ที่ตั้ง :177 หมู่ 4 ต.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
วันที่จดทะเบียน 7 มกราคม 2556
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 5055 56000 11 1 .
ติดต่อได้ทาง:
    087-727-1185
    jigsawinnovation@gmail.com
    www.jigsawinnovation.com