นโยบายในการปฏิบัติการร้องเรียน/ร้องทุกข์  ผ่านเว็บไซต์จังหวัดชลบุรี

                จังหวัดชลบุรี มีนโยบายให้ประชาชนสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด                  เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งปัญหาความเดือดร้อนให้กับทางราชการได้รับทราบ  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดือดร้อนในการดำรงชีวิต การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริหารภาครัฐ                 การถูกเอารัดเอาเปรียบ การดำเนินการที่ผิดกฎหมาย การทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ หรือการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวมทั้งปัญหาด้านอื่นๆ ที่กระทบต่อสังคมในภาพรวม              ซึ่งในทุกปัญหาที่เกิดขึ้น  จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ในบางปัญหาอาจจะต้องใช้เวลาในการดำเนินการ เนื่องจาก มีข้อจำกัดในเรื่องงบประมาณ จึงขอทำความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ

                สำหรับการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัดที่ผ่านมา จังหวัดชลบุรีได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี แต่ยังมีบางเรื่องที่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ  ทำให้ผู้ถูกร้องเรียนเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะบางครั้งใช้ข้อความที่หยาบคาย จึงไม่สามารถเผยแพร่ไนเว็บไซต์จังหวัดได้  และหากเกิดกรณีดังกล่าวบ่อยครั้ง ทำให้ส่วนราชการ หรือผู้บริสุทธิ์ได้รับความเดือดร้อน  จังหวัดชลบุรีอาจปิดให้การบริการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์จังหวัดในโอกาสต่อไป

                ในส่วนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นผู้กำหนดนโยบายและกำกับดูแลมิได้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรง                 แต่ก็พยายามเป็นสื่อกลาง ในการถ่ายทอดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไปสู่ส่วนราชการที่รับผิดชอบ                เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา  รวมทั้งได้กำชับส่วนราชการ ไม่ว่าในที่ประชุมส่วนราชการประจำจังหวัด  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้เอาใจใส่ในการตรวจสอบ  แก้ไขปัญหา  และทำการชี้แจงผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร่งด่วนต่อไป              

ท้ายสุดจังหวัดต้องขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดชลบุรี เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาและร่วมมือ ร่วมใจ  ในการพัฒนาจังหวัดชลบุรีให้เจริญก้าวหน้าต่อไป

 

นายภัครธรณ์ เทียนไชย
จังหวัดชลบุรี