​วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารแบะประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 18 พ.ค. 2563 09:00 น.
วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารแบะประสานการปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระยอง ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
   โดยที่ประชุมได้มีการรายงานสถานการณ์และผลการดำเนินการในแต่ละด้านให้ที่ประชุมได้รับทราบ ทั้งนี้ ผวจ.ระยอง กล่าวถึงเรื่องการบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้ช่วยสรุปภาพรวมทั้งหมดในทุกๆ มิติ นำไปเสนอในที่ประชุมกรมการจังหวัดด้วยใช้เวลาไม่เกิน 10นาที เพื่อให้ส่วนราชการอื่นได้ทราบว่า ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร รวมถึงการให้ความช่วยเหลือเยียวยาต่างๆ สำหรับโรคไข้เลือดออก ซึ่งมีข่าวว่าจังหวัดระยองมีผู้ป่วยสูงเป็นอับดับหนึ่งของประเทศ ขอให้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อด้วย เพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป