วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 24 มิ.ย. 2563 09:30 น.
วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระยองเมืองอัจฉริยะ (Rayong Smart City) ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองฯ จ.ระยอง
      โดยที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน Smart City ในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งประธานการประชุมได้เน้นย้ำขอให้วางกรอบหลักๆ ไว้ การขับเคลื่อนให้เป็นระยองซิตี้ ต้องมีกรอบในการทำงาน ทำอะไร อย่างไร ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อม การคมนาคม ซึ่งคนในพื้นที่ต้องมีส่วนร่วม ในกระบวนการให้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกส่วน ในแต่ละพื้นที่ให้ไปดูว่าจะ Smart อะไร สภาพปัญหาทั้งปัจจุบัน และอนาคต มีอะไรบ้าง ต้องรองรับกับพื้นที่ รองรับการขยายตัวกับชุมชน นอกจากโชว์แล้วต้องใช้ได้จริง มองไปถึงอนาคต