วันจันทร์ที่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 19 ก.ค. 2564 10:00 น.
วันจันทร์ที่19 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดระยอง ครั้งที่ 6/2564  ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับดูแลผู้ป่วยในระหว่างรอเข้ารับ การรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) ในพื้นที่จังหวัดระยอง (โรงพยาบาล) โดยมติที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

1. มีมติให้ปรับลดค่าที่พักและค่าอาหารของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 
จากเดิม 24,897,750 บาท ปรับลด คงเหลือเป็นเงิน 18,834,000 บาท (ปรับลด เป็นเงิน 6,063,750 บาท)

2. นำเงินที่ปรับลดจำนวน 6,063,750 บาท มาอนุมัติ ดังนี้
     2.1 อนุมัติค่าวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม 2564)  สนับสนุน Home Isolation (ตามที่ รพ.ระยอง ขอรับการสนับสนุน) จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 
          (1) (ที่วัดไข้)เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล จำนวน 1,000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 220 บาท  เป็นเงิน 220,000 บาท
          (2) เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบปลายนิ้ว (Oxygen Sat) จำนวน 1,000 เครื่อง ราคาเครื่องละ 890 บาท เป็นเงิน 890,000 บาท
รวม 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 1,110,000 บาท
      2.2 (เงิน) สำหรับยอดเงินคงเหลือ จำนวน 5,027,075 บาท ให้กันเงินจำนวนนี้ไว้ สำหรับรายการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในอนาคต

3. ที่ประชุมฯ มีมติขอขยายวงเงินทดรองราชการฯ (การประมาณการ จำนวน 3 เดือน) จากเดิม 127,362,000 บาท เป็นยอดเงิน 175,242,000 บาท เนื่องจาก มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมขึ้นมา อาทิ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์พักคอย (Community Isolation และ Home isolation) / ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายผู้ป่วย / ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการผฏิบัติงานของ รพ.สนาม เป็นต้น