วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 4 ต.ค. 2564 13:30 น.
วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.  นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องศูนย์ประสานงานเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดระยอง