วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผ้าประจำจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 12 ม.ค. 2565 10:00 น.
วันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดผ้าประจำจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และผู้แทนองค์กรทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง  เพื่อพิจารณาให้ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก)เป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง และพิจารณาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) ให้องค์กรทุกภาคส่วน และประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัย สามารถสวมใส่ผ้าตากะหมุก(ตาสมุก) ได้อย่างเหมาะสม และแพร่หลาย   
    ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ้าตากะหมุก (ตาสมุก) เป็นผ้าประจำจังหวัดระยอง โดยมอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ดำเนินการจัดทำร่างประกาศเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยองลงนาม พร้อมหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปยังองค์กรทุกภาคส่วนให้ได้รับทราบต่อไป