วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2564 จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง
โดย ผู้ดูแลระบบ
 วันที่ 13 ม.ค. 2565 13:00 น.
วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปี 2564 จังหวัดระยอง จำนวน 2 แห่ง ดังนี้
1. วิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ มหาวิทยาลัยบ้านนอกบ้านจำรุง ต.เนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง
2. บ้านวังหว้าโฮมสเตย์ ต.วังหวัา อ.แกลง จ.ระยอง