ข้อมูลหน่วยงาน

ประกาศ/คำสั่งจังหวัดระยอง

UploadImage
UploadImageคำสั่งจังหวัดระยอง
18. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 11445/2563 ลงวันที่ ึ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 6)   UploadImage  แนบท้ายคำสั่ง  UploadImage
่17. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 10192/2563 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เรื่อง ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหรือรักษา UploadImage
16. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 9555/2563 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 5) 
15. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8753/2563 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง 
14. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8572/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 4)  มาตรการแนบท้ายคำสั่ง 
13. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8551/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3)  มาตรการแนบท้ายคำสั่ง 
12. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 8097/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว  
11. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7507/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว 
10. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7382/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 
9. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7381/2563 เรื่อง การแจ้งเข้า - ออกเรือประมง 
8. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6948/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2)
7. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6947/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 2) 
6. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6374/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย 
5. คำสั่งหวัดระยอง ที่ 6372/2563 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย  
4. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6107/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศสถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว
3. คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 6106/2563 เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท
2.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5435/2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย
1.คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 5252/2563 เรื่อง ปิดสถานที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภ

UploadImageประกาศจังหวัดระยอง
33. ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้ประชาชนที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 UploadImage
32. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา เข้า-ออกจากอำเภอ ซึ่งเป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน
31. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง การแจ้งเข้า-ออกเรือประมง
30. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ฉบับที่ 2)
29. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 (Cotonavirus Disease (COVID-19)) ในการจัดงานเทศกาล ประเพณี พิธีทางศาสนา และพิธีการต่างๆ  กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
28. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดระยองสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง เมื่อออกจากเคหสถาน
27. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 5)
26. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจกอาหารในลักษณะโรงทานของวัด มูลนิธิ โรงเจ ภาคเอกชนและประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19)
25. ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 4)
24.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้เจ้าของสถานที่ก่อสร้างและสถานประกอบการประเภทกิจการก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19แบบรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
23.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ห้ามจำหน่าย จ่าย แจก สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
22.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 3)
21.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง (ฉบับที่ 2)
20.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือโควิด 19
19.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง
18.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง
17.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
16.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง
15.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดการให้บริากรบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
14.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
13.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สถานที่ราชการงดให้บริการบางประเภทเป็นการชั่วคราว ของที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง
12.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม) (ฉบับที่ 2)
11.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
10.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (เพิ่มเติม)  UploadImage
9.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19   
8.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับระบบขนส่งสาธารณะภายในจังหวัดระยอง
7.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดระยอง
6.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ขอให้สถานประกอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
5.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง ให้สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 หยุดให้บริการชั่วคราว
4.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาในจังหวัดระยอง 
3.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในการจัดกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนา
2.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19
1.ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว