ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการฟื้นฟูโควิด-19 (400,000 ล้านบาท)
โครงการฟื้นฟูโควิด-19 (400,000 ล้านบาท)
   - หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ 0017.2/ว 3060 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (เพิ่มเติม)
     สิ่งที่ส่งมาด้วย  แบบฟอร์มสรุปรายละเอียดโครงการฯ
   - คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 7659/2563 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  จังหวัดระยอง 
   - 01 PPT-ชี้แจงหน่วยงาน2-1
   - 02 ขั้นตอนการดำเนินงาน
   - 03 คู่มือการเสนอโครงการ
   - 03 ผนวก-ก
   - 03 ผนวก-ข
   - 04 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_กลุ่ม1vf-20พ.ค
   - 04 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_กลุ่ม2vf
   - 04 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ_กลุ่ม3vหลังอนุ
   - 04 แบบฟอร์มข้อเสนอ-โครงการย่อย_กลุ่มที่-1vf
   - 04 แบบฟอร์มข้อเสนอ-โครงการย่อย_กลุ่มที่3vหลัง
   - 05 พรก-กู้เงิน-2563
   - 06 ระเบียบสำนักนายกฯ
   - 07 มติ-ครม.-12-พ.ค.-63-กรอบนโยบาย
   - ppt แบบฟอร์มสรุป + contact (ป26พค63)
   - คู่มือ พรก.เงินกู้
   - สรุปประชุมเบื้องต้นชี้แจง พ.ร.ก.เงินกู้

UploadImageแบบฟอร์ม

   - แบบฟอร์มฉบับเต็ม
   - แบบฟอร์มฉบับย่อ


หรือ สามารถดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้จาก QR code นี้
UploadImage