ข้อมูลหน่วยงาน

PMQA 4.0

 

UploadImage
 

** รวมข้อมูล PMQA (รางวัลเลิศรัฐ) **


รวมคู่มือ PMQA 4.0

UploadImage  
คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0

UploadImage  คู่มือการตรวจสอบความพร้อมสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ PMQA 4.0แบบฟอร์มการกรอกข้อมูล PMQA 4.0

UploadImage  แบบฟอร์มที่ 2 สรุปลักษณะสำคัญขององค์การ 
UploadImage  แบบฟอร์มที่ 3 - 4 แบบประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วยตนเอง
UploadImage  แบบฟอร์มที่ 5 บทสรุปผู้บริหาร
UploadImage  แบบฟอร์มที่ 6 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ


UploadImage  คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 3488 / 2564 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
      เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดระยอง
หนังสือสั่งการ

UploadImage  
หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.5/ว 3624 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2564    
NEW!
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. บัญชีมอบหมายภารกิจ (Word)    (PDF)  UPDATE!
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินฯ
      สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. แนวทางการกรอกแบบฟอร์มฯ UploadImage  หนังสือจังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.5/ว 1237 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564
      เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) จังหวัดระยอง ประจำปี พ.ศ. 2564

      กำหนดการ
     - เอกสารประกอบการประชุม
        (1) 
เอกสารประกอบการบรรยาย "การยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ มุ่งสู่รางวัลเลิศรัฐ (PMQA 4.0)"
        (2) หลักเกณฑ์และแนวทางการสมัครรางวัล ประจำปี พ.ศ. 2564
        (3) ตัวอย่าง KPI-F4-PMQA 4.0
        (4) ตัวอย่าง รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ประจำปี พ.ศ. 2563 - จังหวัดขอนแก่น
        (5) ตัวอย่าง ผลผู้ตรวจแบบฟอร์ม 3 PMQA 4.0 - จังหวัดขอนแก่น 
        (6) ตัวอย่าง ผลผู้ตรวจแบบฟอร์ม 4 PMQA 4.0 - จังหวัดขอนแก่น