ข้อมูลหน่วยงาน

พระราชบัญญัติ/พระราชกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติ

พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548
พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
พ.ร.บ. ระเบียบและกฎข้อบังคับด้านพระพุทธศาสนา

พระราชกฤษฎีกา

พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
.ร.ก. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
พ.ร.ก. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พ.ร.ก. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562