ข้อมูลหน่วยงาน

คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติ

คู่มือหรือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่
 

คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ( Really Simple Syndication)

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 - สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง : 1. คำสั่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ที่ 2/2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่
  ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดระยอง รอบ 6 เดือนแรก

                             
                                                             2. คู่มือการปฏิบัติงาน

 

คู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน

คู่มืองานบริการประชาชน 

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง          

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง :
1. 
คู่มือสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง :
1. 
คู่มือการขอรับบริการด้านต่างๆ
 
2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
1. คู่มือประชาชนและแบบตรวจสอบคำขอ(Checklist) ในการยื่นขอคำอนุญาตอาหาร
           
2. คู่มือประชาชนในการขออนุญาตทางราชการงานสถานพยาบาล งานแพทย์แผนไทย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง : 1. คู่มือตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                                                             2. คู่มือตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
                                                             3. คู่มือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550