ข้อมูลหน่วยงาน

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จังหวัดระยอง
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5735 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) เพื่อขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5708 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 34) สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5646 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5645 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง การใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัน Jitasa.care 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5315 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรื่อง คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 16/2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย UploadImage
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5193 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2564 เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเปิดประเทศ UploadImage
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5115 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เรื่อง เน้นย้ำมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 5166 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลจากการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4959 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ.2548 (ฉบับที่ 15) สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4900 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4807 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 32)
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4810 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานพื้นที่ที่กำหนดเป็นจังหวัดนำร่องด้านการท่องเที่ยว
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/15058 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมบูรณาการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) เมื่อวันที่ 11 12 15 และ 20 กันยายน 2564 (จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด)
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4805 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 11 12 15 และ 20 กันยายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4806 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศปก.ศบค.)  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4676 ลงวันที่ 23 กันยายน 2564 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนการปฏิบัติกิจกรรมการตรวจเชิงรุก Smart Control and Living with COVID-19
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4688 ลงวันที่ 27 กันยายน 2564 เรื่อง คำแนะนำในการจัดการศพที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)       
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4624 ลงวันที่ 21 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4549 ลงวันที่ 16 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 4 - 6 กันยายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4490 ลงวันที่ 13 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23, 25, 26 และ 28 สิงหาคม 2564   
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4461 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4460 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 2 และ 3 กันยายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4458 ลงวันที่ 10 กันยายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 29, 31 สิงหาคม และวันที่ 1 กันยายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/12799 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัิงานในการเฝฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 2019 ณ สถานที่ควบคุมดรคที่รัฐจัดให้ SQ และ LQ
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 4106 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว4095 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลจากการประชุม ศบค.มท. เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว4083 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุม ศปก.ศบค. เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และ วันที่ 5 สิงหาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3984 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3969 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.) ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3854 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือเกี่ยวการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3856 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เรื่อง ราชอาณาจักรกัมพูชาประกาศระงับการใช้จุดผ่านแดนถาวรในจังหวัดชายแดนไทย – กัมพูชาเป็นการชั่วคราว
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3844 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอต่ออายุหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3792 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่่งที่ส่งมาด้วย 2
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3845 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เรื่อง การขอผ่อนผันเงื่อนไขการใช้เส้นทางคมนาคมและตรวจคัดกรองการเดินทางของสมาชิกผู้แทนราษฎร 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3528 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบหมายคณะทำงานตรวจติดตามการปฏิบัติตามประกาศ/คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง ช่วยปฏิบัติงานเพิ่มเติม อ้างถึง 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3553 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แนวทางการควบคุมโรคโดยหลักการ Bubble and Seal
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3374 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินารตามแนวทางการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3774 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการร้องเรียนฯ
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3338 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3210 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕4๘ (ฉบับที่ ๒๕) ประกาศ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว3149 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 เรื่อง การดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 3131 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2564 เรื่อง เน้นย้ำการวางระบบการบริหารการฉีดวัคซีนให้เป็นตามมาตรฐานเดียวกัน 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/8824 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งโรงงานและสถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการ Good Factory Practice สิ่งที่ส่งมาด้วย 
ico_titleนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2776 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลให้หน่วยงานดำเนินการตามมาตรการของกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)      
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2744 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงาน หรือเข้าพัก
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2704 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เขออนุเคราะห์ผ่อนผันการเดินทางของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกเพื่อไปฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2667 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 19, 20 และ 22 พฤษภาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2674 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินการควบคุมและป้องกันผู้ลักลอบเข้าเมือง สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2584 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/7764 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในจังหวัดต่าง ๆ 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/7568 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564
ico_titleหนังสือศุนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว 2516 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุม และแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และหารือข้อราชการอื่น ๆ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย0017.2 (COVID-19)/ว2414 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 และวันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-9 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/7249 เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
ico_titleหนังสือศูนย์การบริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/7102 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรก่ารที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ในการประอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทรตนสูตร
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/6952 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ   
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/(COVID-19) ว 2308 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 30 เมษายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย. 0017.2/(COVID-19) 6945 ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง สำรวจความต้องการขอรับการสนับสนุนถุงยังชีพของประชาชนที่ขาดแคลนเครื่องอุปโภค-บริโภค 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/(COVID-19) 6869 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง การบังคับใช้มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วยที่สุด ที่ รย 0017.2/ (COVID-19) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2/ว (COVID-19) ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด  ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 2194 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 เรื่อง ข้อสั่งการจาการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์สถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) วันที่ 24 เมษายน 2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด  ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 2194 ลงัวนที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ศบค.)  ครั้งที่ 5/2564
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด  ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 2104 ลงัวนที่ 23 เมษายน 564 เรื่อง ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/4997     ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 เรื่อง การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID–19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID–19)/ว 507 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) วันที่ 23 มกราคม 2564    
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 694 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเลิกการใช้เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดระยอง 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 737 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19     
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 739 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว838 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1519 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง การแจ้งข้อมูลและเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายและการ้องเรียนที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สิ่งที่ส่งมาด้วย     
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1520 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2564  เรื่อง ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1655 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564  เรื่อง สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1656 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564  เรื่อง การใช้แพลตฟอร์ม “Spirit” ในการกำกับ ติดตาม และประเมินตามเกณฑ์การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว5077 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2564  เรื่อง สำรวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ โดยความสมัครใจ สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1712 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2564  เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1848 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564  เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว1977 ลงวันที่ 19 เมษายน 2564  เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2039 ลงวันที่ 21 เมษายน 2564  เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2146 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564  เรื่อง ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2343 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง เน้นย้ำการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในเรื่องการควบคุม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากประเทศเพื่อนบ้าน สิ่งที่ส่งมาด้วย
ico_titleหนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว2514 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564  เรื่อง ข้อสั่งการจากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 - 11 พฤษภาคม 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย