ข้อมูลหน่วยงาน

หนังสือสั่งการ/หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จังหวัดระยอง
UploadImage
หนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID–19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID–19)/ว 507 ลงวันที่ 28 มกราคม 2564 เรื่อง ผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) วันที่ 23 มกราคม 2564    
หนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 694 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ยกเลิกการใช้เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่จังหวัดระยอง 
หนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 737 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การประชาสัมพันธ์สื่อรณรงค์และป้องกันโรค COVID-19     
หนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2 (COVID-19)/ว 739 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
หนังสือศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง ด่วนที่สุด ที่ รย 0017.2(COVID-19)/ว838 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ข้อสั่งการข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในคราวการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564