ข้อมูลหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 881-2564 ลว. 18 ม.ค. 64

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมจังหวัดระยอง " สุจริต โปร่งใส จังหวัดระยองใสสะอาด"

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภาษาไทย

ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตนารมณ์ - สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด

รย 0017.5-ว284 ลว. 18 ม.ค. 64


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


- การประเมินผลการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คำสั่งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

- กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง 

- กิจกรรมการจัดประชุมชี้แจงการประเมินผลการควบคุมภายในและบริหารจัดการความเสี่ยงจังหวัดระยอง 

- กิจกรรม : โครงการภาคีเครือข่ายร่วมใจกันป้องกัน   การทุจริต และขยายแนวร่วมเครือข่ายการป้องกันการทุจริต "การอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ในจังหวัดระยอง" 

- กิจกรรม : โครงการอบรม และบรรยายในหัวข้อ    “การสร้างจิตสำนึก (Service Mind) และธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน”มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน