ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

UploadImage  คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

UploadImage  หนังสือโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1903 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564 

UploadImage ปฏิทินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของจังหวัดระยอง

UploadImage แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการใช้จ่ายงบประมาณตาม พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 สำนักงาน ป.ป.ท.

UploadImage รายชื่อผู้ประสานงานจังหวัด

UploadImage  PowerPoint คู่มือแนวปฏิบัติ (Guideline) การเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

UploadImage บัญชีราคามาตรฐาน

UploadImage แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ

UploadImage แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ

UploadImage พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

UploadImage คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก

UploadImage ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้ พรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563

 UploadImage หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2081 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง แนวทางการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. และ 2

UploadImage  ​แนวทางการใช้งานระบบติดตามและประเมินผล eMensca

UploadImage แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง 

UploadImage ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้าง
        ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง สิ่งที่ส่งมาด้วย
UploadImageขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดวาระการประชุม
UploadImageขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้าง
        ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง วันที่ 30 เมษายน 2564 สิ่งที่ส่งมาด้วย
UploadImageขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดวาระการประชุม