ข้อมูลหน่วยงาน

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอ
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง  


ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานประมงจังหวัดระยอง
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง  


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
สำนักงานจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง  

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง