ข้อมูลหน่วยงาน

เศรษฐกิจฐานราก ปี 2565

- คู่มือการจัดทำโครงการเศรษฐกิจฐานราก
   1. สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว(ล) 36337 ลงวัันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
   2. คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัมนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565
   3. เอกสารประกอบการเสนอโครงการ
   4. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564
   5. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2564
   6. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2563 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค
   7. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 242/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน
   8. กำหนดการประชุมชี้แจง คู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
   9. PPT คู่มือกรอบการดำเนินการและคู่มือการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 
   10. คำสั่งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดระยอง ที่ 2/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดระยอง 

- เอกสารประกอบการเสนอโครงการเงินกู้จังหวัด ปี 2565
   - แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
     1. แบบฟอร์ม ข้อเสนอโครงการฯ (F1) 
         ไฟล์ Word   
         ไฟล์ Pdf 
     2. แบบฟอร์มข้อเสนอระดับโครงการย่อย (F2)
         ไฟล์ Word   
         ไฟล์ Pdf 
     3. แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความเสี่ยงฯ
         ไฟล์ Word   
         ไฟล์ Pdf 
     4. แบบฟอร์ม รายละเอียดค่าใช้จ่ายสำนักงบประมาณ

   - บัญชีราคามาตรฐานของสำนักงบประมาณ
     1. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
     2. บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง
     3. หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณฯ
     4. หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณฯ
     5. อัตราราคางานต่อหน่วย

   - แบบฟอร์มตารางสรุปข้อมูลโครงการ

   - ตัวอย่างโครงการ

   - ตัวอย่างโครงการงบลงทุน

   - ตัวอย่างโครงการงบดำเนินงาน