ข้อมูลหน่วยงาน

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ปี 2553

แผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ.2553-2556

วิสัยทัศน์จังหวัดระยอง :
“เป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลิตสินค้าเกษตรกรรม การท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชน
ภายใต้การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด :
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  : “พัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมของภูมิภาคที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคมได้อย่างยั่งยืน”
   
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
   1. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานของภูมิภาค ด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน
   2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน (ปราศจากการต่อต้านและความขัดแย้ง มีความสมานฉันท์ โดยอยู่บนพื้นฐานของสิ่งแวดล้อมมีความปลอดภัย ชุมชนน่าอยู่ และสังคมอยู่ดีมีสุข)
   
กลยุทธ์
   1. ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และติดตาม ประเมินผล ให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมมีการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner Technology)
   2. ส่งเสริม และติดตาม ประเมินผล โรงงานอุตสาหกรรมในส่วนกระบวนการผลิตมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับมาตรฐาน ISO 14001 และ มอก. 18000
   3. ส่งเสริม ผู้ประกอบการให้มีการจัดทำระบบปรัชญาธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ และโครงการการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมของภาคอุสาหกรรม อื่นๆ
   4. ส่งเสริมการจัดการ และติดตาม ประเมินผล การใช้ประโยชน์ที่ดินในภาคอุตสาหกรรมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
   5. ศึกษาวิจัย การจัดการ การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
   6. เสริมสร้างการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุบัติภัยได้อย่างเป็นระบบ
   7. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) และวิสาหกิจชุมชนให้แข่งขันได้ในเชิงธุรกิจ (เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดระยอง:การเสริมสร้างผู้ประกอบการ SMEs รายใหม่)

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : “พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมที่ได้มาตรฐานสามารถสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดได้”
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
   1. การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบ  GAP, COC และ GMP 
   2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตร(อาทิเช่น การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร)
   3. การเข้าถึงการบริการภาครัฐด้านเงินทุนและวิชาการของเกษตรกร
   4. การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการผลิตทางการเกษตร และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกร
   5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   6. การสร้างและขยายเครือข่ายการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
   7. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
   กลยุทธ์
   1. ส่งเสริม วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต การตลาด การจัดการที่ได้มาตรฐานสู่เกษตรกร
   2. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์เกษตร และบรรจุภัณฑ์ 
   3. พัฒนาและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  สนับสนุน  เพิ่มผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตร
   4. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุข
   5. ขับเคลื่อนการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   6.  สร้างและขยายเครือข่ายการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าเกษตร
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : “พัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยว (ระยอง) อย่างยั่งยืน”
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
   1. แหล่งท่องเที่ยวเดิมได้รับการฟื้นฟูและพัฒนา
   2. เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน
   3. ปัญหาด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขปรับปรุง
   4. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ๆ
    - มีการคมนาคมที่สะดวก (การมีป้ายบอกทางที่ชัดเจน เป็นต้น)
    - ความปลอดภัย (อาชญากรรม การคมนาคม)
   5. ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
   กลยุทธ์
   1. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม (เกาะเสม็ด หาดแม่รำพึง บ้านเพ)
   2. พัฒนาการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว
   3. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
   4. พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ
   5. บูรณาการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ระหว่าง ภาครัฐและเอกชน
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  : “สร้างเสริมสังคม (ระยอง) ให้มีคุณธรรมนำความรู้ สู่การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
   ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   กลยุทธ์
   1. ส่งเสริมและให้ความรู้การดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   2. ส่งเสริมให้สังคมระยองตระหนักถึงพัฒนาที่ควบคู่กับคุณธรรม มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม/จิตสาธารณะ
   3. เสริมสร้างมาตรป้องกัน โดยบูรณาการทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆอาทิ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านกฎหมาย และบทลงโทษ การอธิบาย/ชี้แจงผลเสีย/ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการกระทำผิด (เพื่อสร้าง/กระตุ้นจิตสำนึก)
   4. ส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกิดความยั่งยืน
   5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาทางสังคมของผู้ประกอบการ (ภาคอุตสาหกรรม/ท่องเที่ยว ฯลฯ)