ข้อมูลหน่วยงาน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
UploadImage
นายชาญนะ  เอี่ยมแสง
ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
วัน เดือน ปีเกิด 22 ตุลาคม 2504
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ
วุฒิการศึกษา
- รัฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การฝึกอบรม - นายอำเภอ รุ่นที่ 45
  - นปส. รุ่นที่ 50
  - วปอ. รุ่นที่ 54
ประวัติการรับราชการ - พ.ศ.2547 - 2548 นายอำเภอชำนิ  จังหวัดบุรีรัมย์
  - พ.ศ.2548 - 2549 นายอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
  - พ.ศ.2549 - 2550 เลขานุการกรมการปกครอง
  - พ.ศ.2550 - 2552 นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กลุ่มวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการปกครอง กรมการปกครอง
  - 14 ก.ย.2552- 8 พ.ย.2552 ผู้อำนวยการส่วนกำลังพลและส่งกำลังบำรุง สน.อส.ปค.
  - 9 พ.ย.2552 - 22 พ.ย.2552 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
  - 23 พ.ย.2552 - 28 พ.ย.2553 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.มท.
  - 29 พ.ย.2553 - 27 มี.ค.2554 รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
  - 28 มี.ค.2554 - 30 ก.ย.2558 รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  - 1 ต.ค.2558 - 30 ก.ย.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
  - 1 ต.ค.2560 - 30 ก.ย.2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
  - 1 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง