ข้อมูลหน่วยงาน

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
จากอดีตถึงปัจจุบัน

1.  พระยาศรีสมุทโภคชัยโชคชิตสงคราม (เกตุ  ยมจินดา)  2.  พระยาประเสริฐสุนทราศัย
3.  พระศรีสมุทโภค (อิ่ม  ยมจินดา)   4.  พระยาสิงห์บุรานุรักษ์  
5.  พระยาอุตรกิจพิจารณ์ 6.  พระศรีสมุทโภค
7.  พระยาอินทรวิชิต (เต็ม  บุนนาค)  8.  พระเสนานิคมพินิจ (หม่อมราชวงศ์ชุน)
9.  หม่อมเจ้านิสากร 10.  พระยาวโรดมภักดี 
11.  พระยาสุนทรพิพิธ (เชย  มรรควิบูล)   12.  พระยามานิตกมลพัฒน์  
13.  พระยานรินภักดี (สุก  พังสุภูติ)   14.  นายอุดม  บุญประกอบ  
15.  หลวงอรรถสิทธิ์สุนทร   16.  นายชื่น  ไชยศิริ
17.  นายถวิล  สุนทรศารทูล 18.  ขุนวรคุตต์คณารักษ์
19.  นายชุณห์  นกแก้ว 20.  หลวงศรีนราศัย (ผิว  จินทิิมาคม)
21.  นายสวัสดี  พิบูลนครินทร์ 22.  นายบุญญฤทธิ์  นาคีนพคุณ
23.  นายสมจิตต์  สมบัติศิริ 24.  นายเลื่อน  ไขแสง
25.  นายสง  เหลาสุนทร 26.  นายดำรง  สุนทรศารทูล
1  ต.ค.  2507 - 30  ก.ย.  2510
27.  นายวิทยา  เกษรเสาวภาค
1  ต.ค.  2510 - 30  ก.ย.  2514
28.  นายสมพร  ธนสถิตย์
1  ต.ค.  2514 - 30  ก.ย.  2516
29.  นายเจริญ  ธำรงเกียรติ
1  ต.ค.  2516 - 30  ก.ย.  2520
30.  นาวาเอกจำลอง  ประเสริฐยิ่ง
1  ต.ค.  2520 - 30  ก.ย.  2524
31.  นายพีระพัชร  สัตยพันธ์
1  มิ.ย.  2524 - 31  มี.ค.  2525
32.  นายประสิทธิ์  โกมลมาลย์
1  เม.ย.  2525 - 30  ก.ย.  2526
33.  นายชัยวัฒน์  หุตะเจริญ
1  ต.ค.  2526 - 30  ก.ย.  2529
34.  นายฉลอง  วงษา
1  ต.ค.  2529 - 30  ก.ย.  2532
 


UploadImage
35.  นายสุชาติ  ธรรมมงคล
1  ต.ค.  2532 - 30  ก.ย.  2534
UploadImage
36.  นายกนก  ยะสารวรรณ
1  ต.ค.  2534 - 30  ก.ย.  2536
UploadImage
37.  นายวิมล  พวงทอง
1  ต.ค.  2536 - 30  ก.ย.  2539
UploadImage
38.  นายประพัฒน์พงษ์  บำเพ็ญสิทธิ์
1  ต.ค.  2539 - 15  มิ.ย.  2541
UploadImage
39.  นายชัยจิตร  รัฐขจร
16  มิ.ย.  2541 - 30  ก.ย.  2542
UploadImage
40.  นายสุรอรรถ  ทองนิรมล
1  ต.ค.  2542 - 30  ก.ย.  2543
UploadImage
41.  นายประพันธ์  ชลวีระวงศ์
1  ต.ค.  2543 - 30  ก.ย. 2545
(เกษียณอายุราชการ)
UploadImage
42.  นายประกิต  กันยาบาล
1  ต.ค. 2545 - 30 ก.ย. 2546
UploadImage
43.  นายวิจารณ์  ไชยนันทน์
1  ต.ค. 2546 - 30 ก.ย. 2547
(เกษียณอายุราชการ)
UploadImage
44.  นายเสนอ  จันทรา
1  ต.ค. 2547 - 12  พ.ย. 2549
UploadImage
45.  นายพลวัต  ชยานุวัชร
13  พ.ย. 2549 - 5 พ.ค. 2551
UploadImage
46.  นายชิดพงษ์  ฤทธิประศาสน์
6  พ.ค. 2551- 15 มี.ค. 2552
 
UploadImage
47.  นายสยุมพร  ลิ่มไทย
16  มี.ค. 2552 - 30 ก.ย. 2553
UploadImage
48.  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
1  ต.ค. 2553 - 26 เม.ย. 2555
UploadImage
49.นายเสนีย์  จิตตเกษม
27 เม.ย. 2555 - 8 ต.ค.2555
UploadImage
50.นายวิชิต  ชาตไพสิฐ
8 ต.ค.2555 -   พ.ค.2557
UploadImage
51.นายธานี  สามารถกิจ
พ.ค. 2557 - 2 ก.พ. 2558
UploadImage
52.นายสมศักดิ์  สุวรรณสุจริต
2 ก.พ. 2558 - 1 ต.ค. 2559
UploadImage
53.นายสุรศักดิ์  เจริญศิริโชติ
1 ต.ค. 2559 - 30 ก.ย.2563
UploadImage
54.นายชาญนะ  เอี่ยมแสง 
1 ต.ค.2563 - ปัจจุบัน