ข้อมูลหน่วยงาน

ทำเนียบโทรศัพท์ส่วนราชการ
ทำเนียบโทรศัพท์หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง

ชื่อ-สกุล

โทรศัพท์ที่ทำงาน

มือถือ

 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 นายสุรศักดิ์    เจริญศิริโชติ
 0-3869-4001-2
 0-3864-0700 ต่อ 34111
089-2030469
 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 นายปริญญา  โพธิสัตย์
 
 0-3869-4003
 0-3864-0700 ต่อ 34112
089-2033519
 
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 นายยุทธพล  องอาจอิทธิชัย
 0-3869-4004
 0-3864-0700 ต่อ 34113
 
089-2033498
 รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
 ว่าร้อยตรี พิรุณ  เหมะรักษ์
 0-3802-9161
 
061-3908855