ข้อมูลหน่วยงาน

สำนักงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง

บุคลากรสำนักงานจังหวัดระยอง

UploadImage

หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

ico_titleนายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระยอง

กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ico_titleนายสุปนันท์  สังข์สุวรรณ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด
ico_titleนางสาวมลฤดี  ทรัพย์เสมอกิจ  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบ้ัติการ
ico_titleนายสรัญญู  วุฒินิธิกร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนางสาวเพ็ญนภา  วรรณวงศ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนางสาววิลาสินี  ผดุง  ตำแหน่งนิดิกรปฏิบัติการ
ico_titleนายฉัตรชัย  แก้วประดิษฐ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ico_titleนางสาวสุนิสา  นาคนวล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนางสาวสุทธาภรณ์  รักธง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
ico_titleนางสาวจุลัยวรรณ  บุญชำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม
ico_titleนางสาวปัญญ์พัชร์  ภัสสรศิริกุล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด

ico_titleนายสุรชัย  สุขสวัสดิ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ico_titleนายจีรวัสส์  เปรมดิษฐ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ico_titleนางสาวสุพัตรา  แซ่อั้ง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ico_titleนายศรัณย์  เพชรพันธ์ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนายศุภวิชญ์  วงษ์อุรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ico_titleนางสาวอนงค์พร  อารีกุล ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ico_titleนางสาวภัคจิราพร  กระทุ่มนอก ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ico_titleนางสาวณัฐภาณี  เศรษฐะทัตต์  ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ico_titleนายอานนท์  เกศรีสม ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ico_titleนางสาวนพวรรณ  ชมชื่นมีกุล  ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ico_titleนางสาวจรรยา  ภูมี ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช่วยราชการ)
ico_titleนางสาวศิริพร  สารลึก ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ช่วยราชการ)

กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

ico_titleนายศราวุฒิ  สุวรรณทัพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ico_titleนางสาววันวิสาข์  คงสมแสวง  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ico_titleนางอรอุมา  อารีราษฎร์ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
ico_titleนางสาวสุกัญญา  ใจตั้ง ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล
ico_titleนางสาวกชกร  ละครศรี  ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานอำนวยการ

ico_titleนางสาวอัฐฟ้า  ก้อนทอง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
ico_titleนางสาวสมใจ สุนทรเลิศวนิช ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ico_titleนางวันวิสา อรุณราช ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ico_titleนายรัตนชัย  บุญศรี  ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ico_titleนายบุริมพักตร์  ศักดิ์โกมลศรี ตำแหน่งนิดิกรปฏิบัติการ
ico_titleนายฉกาจ  พูลศริ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
ico_titleนายคำพอง  นามวิชา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
ico_titleนายจรูญ  จันทรนิยม ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ ส3
ico_titleนายสำรวย  พูลกำลัง ตำแหน่งพนักงานบริการ ระดับ บ2
ico_titleนางสาวปิยะนันท์  ขอบอรัญ  ตำแหน่งพนักงานวิชาการเงินและบัญชี
ico_titleนายสมชาย  เผือกศรีพันธ์  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนายประมวล  แสงอุไร  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนางสาวพัชรี  วงศ์กันตา  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนางสาววิลาวรรณ  พิมพาสูง  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนางฐณิชา  ผุยมูลตรี  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ico_titleนายอรัญ  มิตรสนิท ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ico_titleนายสุภิวัฒน์  สามิภักดิ์ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ico_titleนางนุจนาถ  เรืองมณี  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
ico_titleนางสาวธิติมา  ชาญขุนทด  ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
ico_titleนางสาวภัทรกันย์  บำรุงหงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ