ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือสั่งการ
-หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 5721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย duplicate
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ฯ 2. ขั้นตอน 3. สำเนารายงานการประชุมฯ

หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การเช่า การจัดหาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท
สิ่งที่ส่งมาด้วย
-แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

-ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
-รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (มท.) ครั้งที่ 9/2561

-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
-
หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2026 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
-ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
-คำสั่งจังหวัดระยองที่ 2155/2557 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
-คำสั่งจังหวัดระยองที่ 928/2559 เรื่องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
-เรื่อง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 duplicate
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
-
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2562 duplicate
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2561
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2560
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2559


-
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดระยอง
-แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559
-เร่งรัดการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย


รายงานการประชุม
ปี 2563     ครั้งที่ 1   (กรณีเร่งด่วน)    
ปี 2562     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3
ปี 2561     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3
ปี 2560     ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3