ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
UploadImageหนังสือสั่งการ
-หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 5721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย duplicate
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ฯ 2. ขั้นตอน 3. สำเนารายงานการประชุมฯ

หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การเช่า การจัดหาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย
     1.แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า 
     2.หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
     3. 
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ 
     4. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (มท.) ครั้งที่ 9/2561 
     5. 
การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย 
     6. 
หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2026 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560

UploadImage  คำสั่งคณะกรรมการฯ และคณะทำงานฯ 
- คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14747/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง duplicate

- คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 14748/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง duplicate

-คำสั่งจังหวัดระยองที่ 2155/2557 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง

-คำสั่งจังหวัดระยองที่ 928/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง


UploadImage แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
- โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดระยอง
-แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2559
-เร่งรัดการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย

UploadImageแบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

UploadImage เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  UploadImage
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 
-
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2559
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558


-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2564  (เดือนมิถุนายน)UploadImage
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2564  (เดือนกุมภาพันธ์)UploadImage
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2562
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2561
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2560
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ 2559


UploadImageรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปี 2564     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2
ปี 2563     ครั้งที่ 1
   (กรณีเร่งด่วน)   ครั้งที่ 2  ครั้งที่ 3
ปี 2562     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3
ปี 2561     ครั้งที่ 1   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3
ปี 2560     ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 2   ครั้งที่ 3