ข้อมูลหน่วยงาน

การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
หนังสือสั่งการ
หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 5721 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย duplicate
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หลักเกณฑ์ฯ 2. ขั้นตอน 3. สำเนารายงานการประชุมฯ

หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2213 ลงวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง การปรับปรุงแนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่มีลักษณะเป็นการเช่า และการปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (การเช่า การจัดหาวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย
-แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ ที่มีลักษณะเป็นการเช่า
-หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ

-ขั้นตอนและวิธีการในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
-รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ (มท.) ครั้งที่ 9/2561

-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
-
หนังสือจังหวัดระยอง ที่ รย 0017.2/ว 2026 เรื่อง เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2560
-ระบบการจัดหาคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย
-คำสั่งจังหวัดระยองที่ ๒๑๕๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
-คำสั่งจังหวัดระยองที่ ๙๒๘/๒๕๕๙ เรื่องแก้ไขคำสั่งคณะกรรมการการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดระยอง
-เรื่อง โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ duplicate
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-
เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ duplicate
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

-
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของจังหวัดระยอง
-แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
-แนวทางปฏิบัติในการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
-เร่งรัดการเสนอโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
-การปรับปรุงหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย


รายงานการประชุม
ปี ๒๕๖๓     ครั้งที่ ๑      
ปี ๒๕๖๒     ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒   ครั้งที่ ๓
ปี ๒๕๖๑     ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒   ครั้งที่ ๓
ปี ๒๕๖๐     ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒   ครั้งที่ ๓