ข้อมูลหน่วยงาน

คู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
UploadImage
 

 ตามที่ในปี พ.ศ.2553 กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายเน้นหนัก เรื่อง การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยได้จัดการสัมนาการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกัยแนวทางพระราชดำริ  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริการอนุรักษ์ พัฒนาและบริหารจัดการน้ำ และจัดทำเอกสารคู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานให้กลุ่มจังหวัดและจังหวัดศึกษาและใช้เป็นหลักคิดหรือแนวทางนำไปปรับใช้กำหนดแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง คุณภาพน้ำและน้ำเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลำธาร ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างยั่งยืน นั้น

    กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

    1.ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งกำหนดจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 และรายงานผลการดำเนินการให้กระทรวงทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 และร่วมกำหนดจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 ในเชิงบูรณาการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดและทุกจังหวัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย1

    2.จัดทำโครงการ 1 จังหวัด 1 โครงการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553-2556 โดยจะเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นใหม่ หรือการพัฒนาขยายผลโครงการที่มีอยู่เดิม  และให้รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบเป็นระยะๆ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

    สำหรับในงบประมาณในการดำเนินโครงการขอให้จังหวัดบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งประสานหน่วยงานในสังกัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณดำเนินการร่วมกับจังหวัดด้วยแล้ว

    3.สำรวจ ตรวจสอบ และรวบรวมสรุปโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกี่ยวกับการบริหารจัดการนำในพื้นที่จังหวัดส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

    ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างคู่มือการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นข้อมูลให้จังหวัดนำไปปรับใช้ประกอบการจัดทำโครงการฯ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์คู่มือฯ ได้ที่เว็บไซด์สำนักนโยบายและแผน  สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย http://www.ppb.moi.go.th สำหรับเอกสารฉบับสมบูรณ์จะจัดส่งให้ในภายหลัง