ข้อมูลหน่วยงาน

การรวบรวมกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
UploadImage
 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2554 มีมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 รวทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลที่เกีร่ยวข้อง เป็นไปอย่างมีระบบและเป็นเอกภาพ โดยมีสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงานฝ่ายเลขานุการ และคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมฯ นั้น

จังหวัดระยองขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรวบรวมโครงการ/กิจกรรม ทั้งในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วและที่จะดำเนินการ ส่งให้จังหวัด ภายในวันที่ 28 มกราคม 2554 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่นี่ UploadImage