ข้อมูลหน่วยงาน

โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง-ชลบุรี
UploadImage
โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง - ชลบุรี

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามโครงการฯ:

1) ปก  UploadImage

2) คำนำ  UploadImage

3) สารบัญ UploadImage

4) ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ขอบเขต ความรับผิดชอบ UploadImage

5) ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง UploadImage

6) ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลวกแดงจังหวัดระยอง UploadImage 

7) ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระยอง UploadImage

8) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดระยอง UploadImage

9) โครงการชลประทานระยอง UploadImage

10) สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระยอง UploadImage

11) เกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง UploadImage

12) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่น้ำคู้  UploadImage

13) การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ในปี 2551 UploadImage

ที่มาสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง
โทรศัพท์/โทรสาร
: 0-3869-4109/0-3869-4110
e-mail: paco_ryg@opsmoac.go.th

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้ประสานงานโครงการตามพระราชดำริ ในจังหวัดระยอง
กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดระยอง
โทร.0-3864-0700 ต่อ 34122 e-mail: vipasri_kho@moi.go.th
Copyright(c) 2009 www.rayong.go.th. All rights reserved.