ข้อมูลหน่วยงาน

ITA 2563 จังหวัดระยอง

  การเปิดเผยข้อมูล

"ด้านข้อมูลพื้นฐาน"
 

UploadImage

UploadImage UploadImage UploadImage UploadImage

การกำหนดตำแหน่ง
UploadImage

UploadImage


 

UploadImage   
 

ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ของจังหวัด และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยอง

UploadImage   อำนาจหน้าที่ของจังหวัด
UploadImage   คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

 

UploadImage  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

UploadImage สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImage
 

UploadImage จังหวัดระยอง 
        (ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ฉบับทบทวนปี 2563)
 

UploadImage สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  


UploadImage สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
         
(ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 - 2564)


UploadImage สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
         
(ดาวน์โหลดแผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)


UploadImage สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
         (ดาวน์โหลดแผน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัด ปี พ.ศ. 2560 – 2564)


UploadImage สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 


UploadImage สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

UploadImage สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง
 


UploadImage

UploadImage  หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

UploadImage  หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการในจังหวัดระยอง

UploadImage  ข้อมูลการติดต่อจังหวัด และแผนที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดระยอง
 
UploadImage

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 

UploadImage  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562

UploadImage  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 

UploadImage  พ.ร.ก. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ
      และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

UploadImage  พ.ร.ก. ว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ. 2521

UploadImage  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

UploadImage  พ.ร.บ. สงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการเจ็บป่วยเพราะอุบัติเหตุ
      ปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2564

UploadImage  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรม
      ภายในประเทศ พ.ศ. 2552

UploadImage  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

UploadImage  พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

UploadImage  พ.ร.ก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

UploadImage  พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

UploadImage  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

UploadImage  พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

UploadImage  พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

UploadImage  พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

UploadImage  พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522

UploadImage  พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

UploadImage  พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2458 

UploadImage  พ.ร.บ. ระเบียบและกฎข้อบังคับด้านพระพุทธศาสนา

UploadImage  ระเบียบของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

UploadImage  กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบของกรมที่ดิน 

UploadImage  กฎหมายด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

UploadImage  กฎหมายด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 

UploadImage  กฎหมายแรงงาน    

UploadImage  กฏหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว   

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบด้านอุตสาหกรรม

UploadImage  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImage  กฎหมายและระเบียบของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

UploadImage

UploadImage   สำนักงานจังหวัดระยอง  
          UploadImage   
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์   
          UploadImage   
ข่าวประกวดราคา 

UploadImage  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพอ.

UploadImage  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์
          UploadImage  ข่าวรับสมัครงาน

UploadImage  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง :
          UploadImage  ข่าว/ประกาศ
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์ 

UploadImage  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์
          UploadImage  ข่าวประกาศรับสมัคร
          UploadImage  ข่าวประกวดราคา

UploadImage  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

UploadImage  สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง "ด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล"

UploadImage

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง : 1. สอบถามข้อมูล 
                                                2. ระบบงานถามตอบ


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยองสำนักงานประมงจังหวัดระยอง 


สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง  

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง : 1. ติดต่อเรา
                                                             2. Live Chat

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง : 1. คำถาม - คำตอบที่พบบ่อย
                                                  2. กระดานถามตอบ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  
UploadImage
จังหวัดระยอง 

ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง 

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง : FACEBOOK     : LINE ADD

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง 

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง 

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง : FACEBOOK   TWITTER

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 
UploadImage

แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง : 1. แผนปฏิบัติการและงบประมาณด้านสุขภาพ สสจ.ระยอง ปีงบประมาณ 2563
                                                            2. แผน CUP รพ.ระยอง 2563
                                                            3. แผน CUP รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ระยอง 2563


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง : 1. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2563
                                                2.แผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

      


UploadImage

จังหวัดระยอง


UploadImage
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 


"ด้านการปฏิบัติงาน"

UploadImage

คู่มืองานบริการประชาชน 

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง : คำสั่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ที่ 2/2563 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง รอบ 6 เดือนแรก
                                                                                        คู่มือการปฏิบัติงาน
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : 1. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง

                                                2. คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมบัญชีกลาง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
                                                2. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 1
                                                 3. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 2
                                                  4. กลุ่มงานกำกับและบริหารการคลัง 3

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : 1. คู่มือปฏิบัติงานของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
                                                                                                      2. คู่มือประมวลจริยธรรมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง     
                                                                                                    
  3. คู่มือการส่งเสริมการปฏิบัติงาน พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ทสจ.ระยอง   
                                                                                                   4. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
                                                                                                    5. คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษารถยนต์ราชการ  

 
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 1.คู่มือร้านเกมส์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551
                                                         2. คู่มือร้านคาราโอเกะ  ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551
                                                      3. คู่มือร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน หรือจำหน่ายภาพยนต์และวีดีทัศน์  ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดีทัศน์ พ.ศ. 2551

"ด้านการให้บริการ"

UploadImage 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  : 1. คำแนะนำเบื้องต้นในการไปสำนักง​านที่ดิน
                                                  2. หลักฐานการขอจดทะเบียน


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง : 1. คู่มือชาวประมงพาณิชย์
                                                        2. 
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
                                                        3. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)

                                               4. การต่ออายุทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1)
                                                        5. การต่ออายุทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)
                                              6. สัตว์น้ำควบคุมประเภทกุ้งทะเล ตามมาตรา 78
                                              7. การออกหนังสือคนประจำเรือแรงงานต่างด้าว
                                              8. การขอจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมง
 
                                             9. การยื่นขอเปลี่ยนประเภทท่าเทียบเรือ

 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง  

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : 1. คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนของกรมบัญชีกลาง
                                                2. คู่มือมาตรฐานการให้บริการของกรมบัญชีกลาง
                                                       3. คู่มืออนุมัติการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ
                                                      4. คู่มือพิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย    


สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง : 1. การดำเนินการด้านการประกอบการขนส่งส่วนบุคคล
                                                  2. การตรวจสภาพรถ
                         
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : 1. คู่มือประชาชน พรบ.อำนวยความสะดวก
                                                                                                  2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 1.
                                              2.คู่มือการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง 


UploadImage


ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง 
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง 

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 
                                                   
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง UploadImage

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง :  1.สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านงานอนุญาต ต.ค.61-มี.ค.62
                                                                                                   2. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการด้านงานอนุญาต เม.ย.62-ก.ย.62
                                                                                                   3. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ โครงการสร้างความร่วมมือฯ ปีงบประมาณ 2562
                                                                                                   4. สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมอบรม 5-7 มี.ค.62​
                                                                                                   5สรุปแบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรมอบรม 26-28 มิ.ย.62

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง : 1. สรุปผลความพึงพอใจต่องานบริการของศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ (WALK IN)
                                                         2. 
สถิติความพึงพอใจต่อการใช้บริการเว็บไซต์ (WEBSITE)
                                                      3. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการปี พ.ศ. 2562

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
UploadImage
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง : 1. การค้นหาราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
                                                 2. ค่าใช้จ่ายการรังวัด
                                                 3. การค้นหาตำแหน่งแปลงที่ดิน
                                                  4. ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอ 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง : ยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นคำร้องออนไลน์ บริการรับคำร้อง ตามมาตรา 123 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
                                                                                                 แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
                                                                                                  แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

                                                                                                 
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : ระบบบำเหน็จบำนาญ
                                                     ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
                                                    ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                                     ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
                                                     ระบบ GFMIS
                                                      ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
                                                      ระบบ e-Office/e-mail/e-Learning


สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : 1. แจ้งเรื่องร้องเรียน
                                                                                                 2. ลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 1.ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
                                                          2. ระบบบริหารเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

"ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี"
UploadImage

UploadImage

UploadImage"ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"

UploadImage

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

UploadImage
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImage
สำนักงานจังหวัดระยอง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง : 1.สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
                                                         2. 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

UploadImage
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง : 1.สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2562 – ธันวาคม 2562)
                                                         2. 
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2563 – มีนาคม 2563)


สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

"ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล"
UploadImage

จังหวัดระยอง

UploadImage
จังหวัดระยอง : 1. การพัฒนาบุคลากร
                         2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                         3. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 


UploadImage
จังหวัดระยอง

UploadImage

จังหวัดระยอง

"ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต"
UploadImage

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImage
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต  : 1. จังหวัดระยอง
                                                                   2. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง
                                                                   3.ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง
UploadImage
จังหวัดระยอง

"ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

UploadImage

UploadImage

จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง 

"ด้านเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร"
UploadImage

จังหวัดระยอง โดย นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 

UploadImage
จังหวัดระยอง : 
การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
                         
 โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยอง 
                        การประชุมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

"ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต"

UploadImage
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

UploadImage
สำนักงานจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 
"ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"

UploadImage
จังหวัดระยอง


สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 1. คู่มือส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม
                                                    2. แนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง​
                                                       3. ประกาศผลการประเมินชุมชนคุณธรรม องค์กรคุณธรรม และอำเภอคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร จังหวัดระยอง ประจำปี 2563


"ด้านแผนป้องกันการทุจริต"

UploadImage

UploadImage

UploadImage


"ด้านมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต"

UploadImage
จังหวัดระยอง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

UploadImage