ข้อมูลหน่วยงาน

ITA 2563 จังหวัดระยอง

การเปิดเผยข้อมูลจังหวัดระยอง

(การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA)

"ด้านข้อมูลพื้นฐาน"

UploadImage  

UploadImage UploadImage UploadImageUploadImage UploadImage
 

UploadImage

UploadImageUploadImage
 

UploadImage  

ประกอบด้วย อำนาจหน้าที่ของจังหวัด และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดระยอง

UploadImage   อำนาจหน้าที่ของจังหวัด       

UploadImage   คำสั่งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง     

UploadImage สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

 


UploadImage

UploadImage จังหวัดระยอง
        (ดาวน์โหลดแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565 ฉบับทบทวนปี 2563)

UploadImage สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง
         (ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 - 2564)

UploadImage สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
         (ดาวน์โหลดแผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)

UploadImage สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

 

UploadImage
UploadImage  หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

UploadImage  หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการในจังหวัดระยอง

UploadImage  ข้อมูลการติดต่อจังหวัด และแผนที่ตั้งของศูนย์ราชการจังหวัดระยอง


UploadImage

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

UploadImage  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2562

UploadImage  พ.ร.ก. การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535

UploadImage  พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

UploadImage  พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

UploadImage  พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

UploadImage  พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

UploadImage พ.ร.ก. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

UploadImage  พ.ร.ก. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

UploadImage  พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2548

UploadImage  พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

UploadImage  พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562

UploadImage  พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

UploadImage  พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552

UploadImage  พ.ร.บ. ระเบียบและกฎข้อบังคับด้านพระพุทธศาสนา

UploadImage  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555

UploadImage  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบของกรมที่ดิน

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบด้านอุตสาหกรรม

UploadImage  กฎหมายด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

UploadImage  กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว

UploadImage  กฎหมายด้านโยธาธิการและผังเมือง

UploadImage  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImage  กฎหมาย และระเบียบของสำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage  กฎหมายด้านสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

UploadImage

UploadImage   สำนักงานจังหวัดระยอง 
            UploadImage   ข่าวฝากประชาสัมพันธ์  
           UploadImage   ข่าวประกวดราคา

UploadImage สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
         UploadImage ข่าวประชาสัมพันธ์/ประมวลภาพกิจกรรม
          UploadImage ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรมปศุสัตว์อำเภอ

UploadImage  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์กระทรวงอุตสาหกรรม

UploadImage  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง :
          UploadImage  ข่าว/ประกาศ
          UploadImage  ข่าวประชาสัมพันธ์

UploadImage  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง"ด้านการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล"

UploadImage

UploadImage  จังหวัดระยอง

UploadImage สำนักงานคลังจังหวัดระยอง       

UploadImage  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง  

UploadImage สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 
          1. สอบถามข้อมูล 
          2. ระบบงานถามตอบ

UploadImage สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

       

         
UploadImage

UploadImage  จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage  ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง UploadImage : LINE ADD

UploadImage  สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

UploadImage  ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง  UploadImage : LINE ADD

UploadImage  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง  UploadImage  TWITTER

UploadImage  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 


UploadImage

 จังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง : 1. แผนงาน/โครงการ/งบประมาณ ปี 2563
                                                      2.แผนการแนะนำส่งเสริมพัฒนาและแก้ไขปัญหาของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 
UploadImage

จังหวัดระยอง

 

UploadImage

จังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

 

"ด้านการปฏิบัติงาน"

UploadImage

คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ( Really Simple Syndication)

หน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง 

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง  

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง : 1. คำสั่งสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง ที่ 2/2563 
                                                               
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของข้าราชการ     
                                                                                                และเจ้าหน้าที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงงานจังหวัดระยอง รอบ 6 เดือนแรก

                             
                                          2. คู่มือการปฏิบัติงาน
 
"ด้านการให้บริการ"

UploadImage
คู่มืองานบริการประชาชน 

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง  

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 


สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
                        
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง         

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง : 1. คู่มือสิทธิประโยชน์ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานต่างประเทศ
                                                      2. คู่มือการขอรับสิทธิประโยชน์บำเหน็จชราภาพจากกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวัน

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : 1. คู่มือการขอรับบริการด้านต่างๆ 
                                                                                                  2. คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 1. คู่มือประชาชนและแบบตรวจสอบคำขอ(Checklist) ในการยื่นขอคำอนุญาตอาหาร           
                                                          2. คู่มือประชาชนในการขออนุญาตทางราชการงานสถานพยาบาล งานแพทย์แผนไทย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง : 1. คู่มือตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
                                                        2. คู่มือตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     
                                                        3. คู่มือตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

UploadImage

UploadImage  ศูนย์บริหารและประสานการปฏิบัติ COVID-19 จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประมงจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง 

UploadImage  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

UploadImage  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

UploadImageสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

UploadImageที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง : 1. การตายจากมรณบัตร 
                                                             2. การย้ายเข้าจากใบแจ้งย้ายเข้า
                                                             3. การย้ายออกจากใบแจ้งย้ายออก


UploadImage
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง


สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง 

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

 

UploadImage
สำนักงานจังหวัดระยอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง 

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยอง : 1. ระบบสมาชิกผู้ประกันตน
                                         2. บริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสถานประกอบการ

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง : 1. แจ้งเรื่องร้องเรียน
                                                                                                   2. ลงทะเบียนสวนป่าออนไลน์


สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง : 1. ระบบทะเบียนใบอนุญาตประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์
                                                          2. ระบบบริหารเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง : 1. ยื่นคำร้องทางอินเตอร์เน็ต/ยื่นคำร้องออนไลน์ บริการรับคำร้อง ตามมาตรา 123 พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541       
                                                            2. แจ้งหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้าง ตามมาตรา 75 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
                                                                                          3. แจ้งขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง : 1. การค้นหาราคาประเมินจากกรมธนารักษ์
                                 2. ค่าใช้จ่ายการรังวัด
                                                 3. ค้นหาข้อมูลการจัดสรรที่ดินและค้นหาข้อมูลการจดทะเบียนอาคารชุด

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง : 1.จองคิวทำใบขับขี่
                                                  2. จองเลขทะเบียนรถ
                                                  3.ชำระภาษีรถผ่านอินเตอร์เน็ต
                                                  4. สอบถามข้อมูลค่าภาษีรถประจำปี
                                                  5. ประมูลเลขทะเบียนรถสวย
                                               

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : 1. ระบบบำเหน็จบำนาญ
                                                2. ระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ
                                                3. ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                                                4. ระบบ GFMIS
                                                5. ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล
                                               
 

"ด้านแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี"

UploadImage
จังหวัดระยอง


สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง : 1. ผลการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
                                2. ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง 
                                              

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง 

 

"ด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ"

UploadImage
สำนักงานจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง


สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

 

UploadImage
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คู่มือการเชื่อมโยงประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP ไปยังเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในรูปแบบ RSS ( Really Simple Syndication)

จังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง


สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง


สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างนิคมสหกรณ์ชะแวะ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง  
                                  
2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัดระยอง

ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง


สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง


สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง


สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง

สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง

สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง

สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

 

"ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

 

UploadImage
จังหวัดระยอง : 1. การพัฒนาบุคลากร
                         2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
                         3. การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย

                 4. ประกาศเจตนารมณ์จังหวัดคุณธรรมของจังหวัดระยอง                       

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

 

"ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต"

UploadImage
คู่มือการดำเนินการแก้ไขปัญหาการร้องทุกข์/ร้องเรียน ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย

กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการประชาชนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง


UploadImage
จังหวัดระยอง

 

"ด้านการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม"

UploadImage
ช่องทางเเสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง 1. การประชุมกรมการจังหวัดระยอง
                       2.การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดระยอง (ก.บ.จ.รย.)
                       3. การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดระยอง (กรอ.จังหวัดระยอง)

               4. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดระยอง พ.ศ. 2561 - 2564 และแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ทบทวนปี 2563)                 

 

"ด้านเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร"

UploadImage
จังหวัดระยอง 

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

 

UploadImage

จังหวัดระยอง : 1. กิจกรรมผู้บริหาร 
                2. การจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง
                        3. โครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่จังหวัดระยอง
                        4. เข้าร่วมการประชุมรับฟังการบรรยายสรุป เรื่องการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
 
                5. การประชุมการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดระยอง ครั้งที่ 10/2563 
                     

"ด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต"

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานคลังจังหวัดระยอง

 

"ด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร"

UploadImage
จังหวัดระยอง

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง

สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง 

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

 

"ด้านแผนป้องกันการทุจริต"

UploadImage
จังหวัดระยอง

 

UploadImage
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดระยอง


รายงานผลการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล 9 ธันวาคม 2562

ประกาศอนุกรรมการการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานจังหวัด (รายตัวชี้วัด)
 

 

UploadImage
จังหวัดระยอง

 

"ด้านมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต"

UploadImage
จังหวัดระยอง 


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

 

UploadImage
จังหวัดระยอง              

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง