ข่าว 10 อันดับล่าสุด || ดูข่าวทั้งหมด
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (กลุ่ม Al-Qaida)
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ตามมาตรา 7 แห่ง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 (Thailand List)
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง ขยายระยะเวลารับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้า และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  ประชาสัมพันธ์เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม
  สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมยกระดับศักยภาพร้านค้าและผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมน จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านปลวกแดง เรื่อง การประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างกองร้อยอาสารักษาดินแดนตามแบบมาตรฐานขนาดกลางกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
  ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการการเพิ่มช่องทางและเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้ง โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2564 จังหวัดระยอง