กลุ่มอาชีพผ้าบาติกชุมชนข้างอำเภอทางไผ่
โดย 
 วันที่ 21 ม.ค. 2563 17:41 น.
จำหน่ายผ้าบาติก