กระดานถาม-ตอบ


หัวข้อกระทู้ : การขออนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุม คนพื้นที่สูง
รายละเอียด : : ตอนนี้คนงานอาศัยอยู่ที่กทม.เพื่อทำงาน แต่ใบอนุญาตออกนอกพื้นที่ควบคุมของคนต่างด้าว หมดอายุไปเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผมรบกวนถาม

1. หากใบออกนอกพื้นที่หมดอายุแล้ว จะมีปัญหาอะไรตามมาไหมครับ

2. ถ้าผมให้เด็กทำงานต่อไป โดยไม่กลับไปขอเอกสารออกนอกพื้นที่อันใหม่ได้ไหมครับ - กลัวโควิด และช่วงกลับไปกักตัวนานมากไม่อยากให้เสี่ยงครับ

3. กรณีให้น้องที่เป็นคนพื้นที่สูง ย้ายเข้าทะเบียนบ้านของนายจ้าง กรณีเลิกจ้าง,ลาออก เด็กจะย้ายกลับไปอยู่ที่เดิมได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ

ตอบ
1. กรณีหนังสืออนุญาตออกนอกเขตสิ้นสุดลง คนต่างด้าวจะต้องเดินทางกลับไปรายงานตัว

ต่อนายอำเภอที่ออกหนังสืออนุญาตภายใน 3 วัน นับตั้งแต่หนังสืออนุญาตสิ้นสุดลง

หากไม่เดินทางภายในกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองได้

2. กรณีมีเหตุจำเป็นที่คนต่างด้าวไม่สามารถเดินทางกลับภูมิลำเนาได้ เช่น

เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจังหวัดภูมิลำเนา

ที่คนต่างด้าวอยู่ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออก หรือต้องถูกกักตัว 14 วัน ก็สามารถ

ขออนุญาตอาศัยอยู่ต่อเนื่องด้วยเหตุจำเป็นได้ โดยให้ยื่นคำขอต่อผู้มีอำนาจรับรายงานตัว

ที่คนต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยอยู่

3. กรณีคนต่างด้าว ย้ายที่อยู่เข้าทะเบียนบ้านของนายจ้างแล้วประสงค์จะย้ายกลับไป

ภูมิลำเนาเดิม ก็ให้แจ้งความประสงค์ขอย้ายที่อยู่ต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น

ที่คนต่างด้าวอาศัยอยู่ปัจจุบันได้ (ขอแจ้งย้ายปลายทาง)
  ผู้ดูแลระบบ       2021-05-13 21:24:39